Bezpečnost zásilek musí být prvořadou prioritou

DOPRAVNÍ NOVINY

http://www.dnoviny.cz/logistika-spedice/bezpecnost-zasilek-musi-byt-prvoradou-prioritou

 

Bezpečnost a zabezpečení zásilek jsou při dopravě jedním z velmi důležitých parametrů, které mohou mít zásadní vliv nejen na rozhodování zákazníků o využití či nevyužití služeb. Pro samotné přepravní společnosti je pak zabezpečení jejich zásilek alfou a omegou celého procesu, neboť právě ony jsou zodpovědné za doručení zboží bez jakékoli újmy.

„Zboží, které máme v Cross-docku, je při překládkách a meziskladování dostupné pouze zaměstnancům, kteří mají elektronickou kartu opravňující ke vstupu. Další osoby (návštěvníci z řad zákazníků, řidiči smluvních dopravců apod.) jsou do prostor Cross-docku vpuštěny pouze za doprovodu našich zaměstnanců,“ říká Ing. Jaroslav Bejbl, Quality and Claim Manager ze společnosti DSV Road. Kompletní prostory Cross-docku – nakládací a vykládací rampy, skladovací plocha – jsou monitorovány kamerovým systémem, záznam z kamer je pak ukládán po nezbytně nutnou dobu.

Mimo pracovní dobu jsou prostory uzavřeny, zakódovány a monitorovány bezpečnostní službou. Ta provádí kontrolu prostor v okamžiku narušení zabezpečení. Logistický sklad je zabezpečen obdobným způsobem, navíc zde funguje i fyzická kontrola prostor dvěma bezpečnostními pracovníky. Vše je navíc doplněno namátkovou kontrolou zavazadel při odchodu zaměstnanců těmito bezpečnostními pracovníky.

U zásilek samotných je pak odpovědnost na balení zboží vždy v kompetenci odesílatele, neboť ten ví nejlépe, jaký druh zboží je přepravován, a jak má být zabaleno, aby při standardním způsobu přepravy nemohlo dojít k poškození či nekompletnosti zásilky. Monitoring zásilek je zajišťován čárovými kódy, které je nutno chránit před poškozením. V případě zásilek přepravovaných sběrnou službou dostává každý nákladový kus zásilky štítek s podrobnými informacemi o zásilce. Štítek je vybaven čárovým kódem a při každé překládce jsou štítky zásilek skenovány při vstupu i výstupu na/z překladišť.


Informace o skenování zásilek jsou ze skenerů přenášeny do spedičního softwaru, a tak má odpovědný disponent přepravy přehled, co, kdy, kde a kým se s jednotlivou zásilkou děje. Pokud by došlo k poškození štítku, je vystaven nový, aby byla zabezpečena jeho bezproblémová čitelnost. Také upevnění zásilek na palety je věcí a v odpovědnosti odesílatele.
„Při umisťování zásilek do přepravního prostoru se v první řadě řídíme požadavky a instrukcemi zákazníků (objednatelů přeprav) – uložení naležato nebo nastojato, stohovatelnos­t/nestohovatel­nost. Následně se pak řídíme pořadím vykládek zboží a také instrukcemi řidiče vozidla – s ohledem na bezpečnost provozu je třeba, aby byly nápravy vozidla rovnoměrně zatížené a aby nedocházelo k posunu zboží,“ pokračuje Jaroslav Bejbl.


Pokud se přepravují zásilky extrémně vysoké hodnoty, skladují se v oddělené části skladu se separátním kamerovým systémem a jejich přeprava probíhá ve zvláštním režimu. Co se přepravy zásilek s nebezpečným obsahem týká, zákony a mezinárodní dohoda ADR o přepravě nebezpečného zboží přesně předepisují, že mají být jednotlivé kusy v průvodní přepravní dokumentaci deklarovány jako nebezpečné a takto řádně označeny.


„Pro přepravu takovýchto zásilek musí naše společnost obstarat dopravce s vozidly řádně vybaveným pro přepravu nebezpečných zásilek a s řidiči pro takovéto přepravy vyškolenými. V případě poškození nebezpečných zásilek při meziskladování v Cross-docku jsme vybaveni soupravou na likvidaci případného úniku nebezpečných látek z poškozeného zboží,“ dodává zástupce společnosti DSV Road.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna