V Polsku byl zaveden monitorovací systém pro silniční přepravu zboží

V Polsku byl zaveden monitorovací systém pro silniční přepravu zboží

V Polsku vstoupil v platnost nový zákon nazvaný „Monitorovací systém pro silniční přepravu zboží.“ Zavedení nového zákona má za cíl eliminovat daňové delikty při přepravě tzv. „citlivého zboží“

Monitoring a reporting se týká přeprav zboží, u nichž je vysoké riziko daňových úniků - tzv. „citlivé zboží“ jako jsou motorová paliva, přísady do paliva, mazací oleje, odmrazovače na bázi ethanolu, ředidla a rozpouštědla, částečně a zcela denaturovaný alkohol, tabák.

Monitoring se vztahuje na zásilky o hmotnosti nad 500 kg nebo objemu 500 l (výjimkou je tabák). Seznam produktů, u nichž vzniká povinnost hlášení, je uvedený níže.

Oznámení o přepravě musí být předloženo, doplněno a aktualizováno prostřednictvím elektronické platformy PUECS. Registrace je možné podávat a doplňovat na https://puesc.gov.pl

Nejprve je nutné si vytvořit uživatelský účet, poté se v rámci tohoto účtu spravují jednotlivé přepravy.

Oznamovatel přepravy obdrží identifikační číslo, s platností 10 dnů, které bude nutné předložit při kontrole nákladního vozidla.

Povinnost hlášení je na odesilateli nebo příjemci s tím, že všechny zúčastněné subjekty hlášení doplňují. V případě tranzitu Polskem je povinen hlášení podat dopravce.

V případě, že hlášení provádí odesilatel, je povinen předat identifikační číslo dopravci a příjemci nákladu.

Systém PUESC přiřadí referenční číslo SENT (jedinečné referenční číslo) a KEY (heslo umožňující změny v PUESC). Tato čísla musí být předána dopravci, který je povinen doplnit oznámení v PUESC.

V hlášení musí být uvedeny následující informace:
1) plánovaný začátek přepravy;
2) podrobnosti o odesilateli - jméno, adresa, IČ, DIČ;
3) údaje o příjemci - jméno, adresa, IČ, DIČ;
4) informace o místě nakládky;
5) informace o přepravovaném nákladu - povaha zboží, kód CN nebo podkategorie podle polského členění zboží a služeb, objem nebo hmotnost zboží.

Před zahájením přepravy doplní dopravce hlášení o údaje:
1) o dopravci - jméno, adresa, IČ, DIČ;
2) registrační označení druhu zboží;
3) datum zahájení přepravy;
4) plánované datum ukončení přepravy;
5) počet povolení, certifikátů nebo oprávnění k provozování silniční dopravy, pokud je vyžadováno;
6) adresa místa dodání zboží nebo místo kompletace zboží;
7) číslo přepravního dokumentu k přepravovanému zboží;

Příjemce doplní hlášení o informaci (potvrzení) o přijetí zboží a to ne později než následující pracovní den po doručení zboží. V případě jakýchkoliv změn musí být informace v systému aktualizovány okamžitě.

Dopravce, který obdržel referenční číslo SENT, je povinen jej předat řidiči.  V případě řízení řidič musí znát referenční číslo SENT. Pokud řidič nedostane referenční číslo, je povinen přepravu „citlivého zboží“ odmítnout.

Nedostatky při registraci od PUESC, čísla SENT nebo nesprávné, neúplné či neaktualizované
údaje budou mít za následek sankce ve výši:

- 46% čisté hodnoty zboží, ale ne méně než 20 000 pln (cca 4700 EUR) uložených
odesílateli nebo příjemci z důvodu nedostatečné registrace na PUESC nebo nesrovnalostí v
kvalifikaci, hmotnosti, množství a objemu zboží mezi reálnými a vykazovanými údaji.

- 20 000 pln uložených dopravci z důvodu nedostatečné registrace na PUESC nebo nesrovnalostí
v kvalifikaci zboží, hmotnosti, množství a objemu mezi reálnými a vykazovanými údaji.

- 10 000 pln (přibližně 2370 EUR) uložených odesílateli, příjemci nebo dopravci za neaktualizaci
systému nebo aktualizace s nesprávnými údaji.

- 5000 pln - 7000 pln (od 1150 EUR do 1650 EUR) uložených řidiči v případě nedostatku čísla SENT.

Je nezbytně nutné, aby  zákazníci informovali DSV o referenčním čísle SENT a čísle KEY, které pak umožní DSV doplnit oznámení v systému PUESC.

Pokud zákazník nedodá  žádné informace o referenčním čísle SENT, DSV předpokládá, že zboží nepodléhá novým předpisům.

Seznam výrobků, na které se vztahuje zákon podle Kombinované nomenklatury Evropské unie:

Čísla CN:
2207
- Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu 80% obj. nebo vyšším, etylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, o jakékoli síle.
2707 - Oleje a jiné produkty z destilace vysokoteplotního uhelného dehtu; podobné produkty,
ve kterých hmotnost aromatických látek převyšuje hmotnost aromatických
2710 - Ropné oleje a oleje získané z bituminózních nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnosti ropných olejů nebo olejů získaných z bituminózních nerostů, přičemž tyto oleje jsou základní složky přípravků; odpadních olejů.
2905 - Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.
2917 - Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny;
jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.
3403 - Mazací přípravky (včetně přípravků z řezného oleje, přípravky na uvolňování šroubů nebo matic, nebo antikorozní přípravky a přípravky pro uvolňování forem na bázi maziva) a přípravky používané pro zpracování oleje nebo tuků z textilních materiálů, usní, kožešin nebo jiné materiály, kromě přípravků obsahujících jako základní složky 70% nebo více hmotnosti ropných olejů nebo olejů získaných z bituminózních nerostů.
3811 - Antidetonační přípravky, inhibitory oxidace, inhibitory gumy, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiné příměsi upravené pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané ke stejným účelům jako minerální oleje.
3814 - Organická směsná rozpouštědla a ředidla.
3820 - Přípravky proti zamrzání a připravené odmrazovací kapaliny.
3824 - Připravená pojidla pro slévárenské formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky z
chemické látky (včetně těch, které sestávají ze směsí přírodních produktů), nikoli jinde uvedených nebo zahrnutých.
3826 - Bionafta a jejich směsi, neobsahující nebo obsahující méně než 20% a 70% hmotnostních ropných olejů nebo olejů získaných z bituminózních minerálů.
Sušený tabák

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna