Bezpečnost zásilek máme zajištěnou na několika úrovních

Bezpečnost zásilek máme zajištěnou na několika úrovních

Bezpečnost a zabezpečení zásilek jsou při dopravě jedním z velmi důležitých parametrů, které mohou mít zásadní vliv nejen na rozhodování zákazníků o využití či nevyužití služeb. Pro samotné přepravní společnosti je pak zabezpečení jejich zásilek alfou a omegou celého procesu, neboť právě ony jsou zodpovědné za doručení zboží bez jakékoli újmy. Na to, jak jsou zásilky zabezpečeny, jsme se zeptali ing. Jaroslava Bejbla, Quality and Claim Managera ze společnosti DSV Road.

Při přepravních službách se jistě setkáváte s velmi širokou škálou zboží. Jak je to obecně s jejich bezpečností v průběhu celého procesu dopravy?


Zboží, které máme v Cross-docku, je při překládkách a meziskladování dostupné pouze zaměstnancům, kteří mají elektronickou kartu opravňující ke vstupu. Další osoby (návštěvníci z řad zákazníků, řidiči smluvních dopravců apod.) jsou do prostor Cross-docku vpuštěny pouze za doprovodu našich zaměstnanců.


Kompletní prostory Cross-docku – nakládací a vykládací rampy, skladovací plocha – jsou monitorovány kamerovým systémem, záznam z kamer je pak ukládán po nezbytně nutnou dobu. Mimo pracovní dobu jsou prostory uzavřeny, zakódovány a monitorovány bezpečnostní službou. Ta provádí kontrolu prostor v okamžiku narušení zabezpečení. Náš logistický sklad je zabezpečen obdobným způsobem, navíc zde funguje i fyzická kontrola prostor dvěma bezpečnostními pracovníky. Vše je navíc doplněno namátkovou kontrolou zavazadel při odchodu zaměstnanců těmito bezpečnostními pracovníky.


Půjdeme o jednu úroveň níž, k samotným zásilkám. Jsou nějak speciálně zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci? Například konkrétním obalovým materiálem či pečetí?

U zásilek je odpovědnost na balení zboží vždy v kompetenci odesílatele, neboť ten ví nejlépe, jaký druh zboží je přepravován, a jak má být zabaleno, aby při standardním způsobu přepravy nemohlo dojít k poškození či nekompletnosti zásilky.
U zboží, které je kompletováno našimi zaměstnanci v logistickém skladu, se postupuje podle předepsaných instrukcí k balení zboží od našich jednotlivých zákazníků. Stane-li se, že je zásilka nekompletní nebo poškozená, diskutujeme se zákazníkem bezpečnější způsob balení zboží. Instrukce od zákazníků a způsob balení jsou jednou ze základních věcí, které projednáváme ještě před samotným zahájením vzájemné spolupráce s novými zákazníky.


Předpokládám, že skladové hospodářství se neobejde bez monitoringu zásilek, který bude zajištěn čárovými kódy. Jsou nějak tyto kódy zajištěny proti poškození?

V případě zásilek přepravovaných sběrnou službou (tedy těch překládaných na našem Cross-docku) dostává každý nákladový kus zásilky štítek s podrobnými informacemi o zásilce. Štítek je vybaven čárovým kódem a při každé překládce na našem Cross-docku i v překladištích zahraničních poboček jsou štítky zásilek skenovány při vstupu i výstupu na/z překladišť. Zákazníci, kteří zadávají do našeho systému své zásilky přímo elektronicky přes náš web, mají navíc možnost vytisknout si štítky s čárovými kódy sami a polepit jimi nákladové kusy svých zásilek ještě před jejich předáním k přepravě.


Informace o skenování zásilek jsou ze skenerů přenášeny do našeho spedičního softwaru, a tak má odpovědný disponent přepravy přehled, co, kdy, kde a kým se s jednotlivou zásilkou děje. Pokud by došlo k poškození štítku, je vystaven nový, aby byla zabezpečena jeho bezproblémová čitelnost.


Při přepravě jsou zásilky kompletovány na paletách, jsou tyto nějak zabezpečeny, respektive je zboží na nich upevněno nějakým osvědčeným způsobem?


Upevnění zásilek na palety je také věcí a v odpovědnosti odesílatele. V případě výskytu poškození nebo nekompletnosti zásilek následně diskutujeme bezpečnější způsob balení zboží. To má několik podob – od přelepování jednotlivých kartonů se zbožím originálními (nezaměnitelnými) lepicími páskami odesílatele, přes balení zboží na palety do černé fólie opět přelepené originálními páskami odesílatele až po upevnění zboží na palety ocelovými nebo plastovými pásky. Tyto způsoby upevnění se ukázaly dlouhodobě nejúčinnější.


Má nějaká konkrétní pravidla umístění v nákladovém prostoru vozidel?

Při umisťování zásilek do přepravního prostoru se v první řadě řídíme požadavky a instrukcemi zákazníků (objednatelů přeprav) – uložení naležato nebo nastojato, stohovatelnost/nestohovatelnost.
Následně se pak řídíme pořadím vykládek zboží a také instrukcemi řidiče vozidla – s ohledem na bezpečnost provozu je třeba, aby byly nápravy vozidla rovnoměrně zatížené a aby nedocházelo k posunu zboží.
Vždy je nutná součinnost odesílatele a řidiče dopravce při nakládce zásilek do nákladového prostoru vozidla.


U silniční dopravy se řidič nevyhne občasnému prudšímu zabrzdění a také nerovnostem. Je nějak speciálně zajištěno zboží například proti posunu?

Řidič vozidla je instruován ohledně zabezpečení zásilek v případě těchto požadavků ze strany zákazníků – pro zabezpečení jsou využity bezpečnostní prvky ve vozidle – upínací bezpečnostní kurty, hliníkové vzpěry apod. Řidič samozřejmě musí tyto bezpečnostní prvky použít i v případě, že takové instrukce ze strany zákazníků nejsou, protože zboží může svým případným posunem ohrozit bezpečnost silničního provozu, jehož dodržování je odpovědností řidiče vozidla.


Využíváte nějaké speciální bezpečnostní prvky a postupy u zásilek s extrémně vysokou hodnotou?

Nejen zásilky extrémně vysoké hodnoty, ale i zásilky „atraktivní“ ke krádežím (např. elektronika, sportovní zboží, módní zboží, kosmetika apod.) jsou v našem Cross-docku meziskladovány v oddělené části skladu se separátním kamerovým systémem. Na tyto zásilky jsou upozorněni naši disponenti i disponenti našich poboček v destinacích, kam tyto zásilky směřují. Dále jsou na takovéto zásilky upozorněni řidiči našich smluvních dopravců, kteří se podílejí na jejich přepravě.


Přepravy takovýchto zásilek se dějí s určitými opatřeními, která si vyžádá zákazník (převažování nebo focení zásilek při vstupu a výstupu na překladištích, přeprava napřímo, bez překládek a bez dokládek jinými zásilkami, přeprava vozidly se 2 řidiči, přepravy se zaplombovaným nákladovým prostorem vozidla nebo s nutnými bezpečnostními přestávkami pouze na hlídaných parkovištích apod.). Takto cenné zásilky jsou obvykle po dohodě se zákazníky při přepravě většinou připojišťovány.


Jak je to v případě zásilek s nebezpečným obsahem? Platí pro ně nějaké zvláštní předpisy či nařízení?

Zásilky s nebezpečným obsahem musí být odesílatelem označeny. Zákony a mezinárodní dohoda ADR o přepravě nebezpečného zboží přesně předepisují, že mají být jednotlivé kusy v průvodní přepravní dokumentaci deklarovány jako nebezpečné a takto řádně označeny.
Pro přepravu takovýchto zásilek musí naše společnost obstarat dopravce s vozidly řádně vybaveným pro přepravu nebezpečných zásilek a s řidiči pro takovéto přepravy vyškolenými. V případě poškození nebezpečných zásilek při meziskladování v Cross-docku jsme vybaveni soupravou na likvidaci případného úniku nebezpečných látek z poškozeného zboží. Výbušné a radioaktivní zboží naše společnost nepřepravuje.


Existuje nějaký soubor bezpečnostních pravidel, která musí dodržovat přepravce (jednotlivec-řidič) ve vztahu k DSV?

V případě pohybu řidiče samostatně nebo vozidlem v areálu Cross-docku  nebo logistického skladu musí řidiči našich smluvních dopravců dodržovat Dopravní řád (směrnici naší společnosti). V případě přeprav pak případné bezpečnostní pokyny z našich objednávek přeprav, které vyžadují naši zákazníci.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna