Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Pokud v našem slovníčku nenajdete nějaký výraz nebo termín ze světa dopravy, logistiky a skladování, . Rádi tento termín doplníme.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

vše

Pojem Význam
A.TR Průvodní osvědčení mezi EU a TR, potvrzení statusu zboží, má vliv na preferenční zacházení-snížení cla
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
AETR evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
ATA skutečná doba příjezdu
Actual time of arrival
ATD skutečná doba odjezdu
Actual time of departure
AVI živá zvířata
AWB Letecký nákladní list
Air Waybill
Pojem Význam
b/c hromadný náklad
bulk cargo
B/L konosament/náložný list
Bill of Lading
BAF palivový příplatek
Bunker Adjustment Factor
Pojem Význam
C.O.D.   Dobírka
cash on delivery
C.O.D.   Doklad o původu zboží
Cargo origin Declaration
C/P smlouva o nájmu/provozu lodi
Charter Party
CAF měnová přirážka
Currency Adjustment Factor
Carnet ATA ATA Carnet je mezinárodním dokumentem pro dočasný dovoz
Carnet TIR Mezinárodní přepravní doklad při silniční dopravě
CBM kubický metr
cubic meter
Celní prohlášení Celní deklarace je dokument, kterým je projednáno propuštění zboží do celního režimu.
Celní režim Celní režim je režim, ve kterém zboží při dovozu a vývozu zboží z České republiky podléhá clu a dalším poplatkům, jako je spotřební daň a daň z přidané hodnoty.
CFR CFR - Náklady a přepravné Cost and Freight (dříve C + F)
Cost and Freight
CH.W objemová hmotnost
chargeable weight
CIF CIF - Náklady, pojištění a přepravné Cost, Insurance and Freight
Cost , Insurance and Freight
CIM Mezinárodní přepravní doklad při železniční dopravě.
Convention Internationale Concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer
CIP CIP - Přeprava a pojištění placeny do...
Carriage and Insurance Paid to
CIP Proces trvalého zlepšování
Continuous Improvement Process
CLL blíže neupřesněný typ balení, viz colli
colli
CMR - nákladní list přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR - úmluva mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
Co. označení „hrabství“ v Irsku místo PSČ
county
COD viz C.O.D.
colli jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
kolli
COO certifikát o původu
certificate of origin
COT vyzvednutí napřímo autem, které veze zboží do zahraničí
collection on truck
COTIF Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
CPT CPT - Přeprava placena do...
Carriage paid to…
CRM řízení vztahů se zákazníky
Customer relationship management
CRT karton
carton
CTD nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air
Combined Transport Document
Pojem Význam
DAF DAF - S dodáním na hranici
Delivered at Frontier
Daně při dovozu zboží Daň z přidané hodnoty, spotřební daň, clo a jiné daně při dovozu zboží do České republiky Vám rádi pomůžeme minimalizovat. Zastoupíme Vás na celním úřadě a provedeme kompletní celní odbavení včetně všech administrativních náležitostí.
DAP S dodáním na místa určení
Delivered at Place
DAT S dodáním na překladiště
Delivered at Terminal
DCH Deklarace celní hodnoty
DCHd Deklarace celní hodnoty doplňková
DDP DDP - S dodáním clo placeno
Delivered duty paid
DDU již neexistuje, dle IncoTerms 2010 je to již DAP
DEP vyskladnění (přímo na rampu)
DEQ DEQ - S dodáním z nábřeží (clo placeno)
Delivered ex Quay (duty paid)
DES DES - S dodáním z lodi
Delivered ex Ship
DGR nebezpečné zboží
DOT Doručení napřímo autem, které veze zboží ze zahraničí
Delivery on Truck
Double decker dvoupodlažní (dvoupatrový) návěs
DSV dánský překlad - spojení dopravci
De Sammenslutte de Vognmænd
DWCC čistá nosnost lodi (max. nosnost nákladu)
Deadweight cargo capacity
DWT hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)
Deadweight all told
Pojem Význam
e-Dovoz Projekt elektronického celního řízení v dovozu (http://www.e-dovoz.cz)
e-Vývoz elektronické celní řízení pro režim vývoz
EAN čárový kod zboží, zásilky
European Article Number
ECS systém pro elektr. celní řízení - režim vývoz
EDI Elektronická výměna dat mezi odběrateli a dodavateli (typicky objednávek nebo faktur)
electronic data interchange
EMCS Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani
Excise Movement and Control System
EORI Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů
Economic Operators Registration and Identification number
eta předpokládané připlutí / příjezd
expected time of arrival
etc předpokládané ukončení nakl./vykl.
expected time of completion
etd předpokládané odplutí / odjezd
expected time of departure
EUR označení EURo palety
EUR viz. EUR.1 (celní)
EUR.1 Osvědčení o původu zboží - slouží k úlevám na celních poplatcích při dovozu ze smluvních zemí,  vystavuje se nad 6000 EUR
EX Vývozní doprovodný doklad
Export document
ex. B/L obchodovatelný konosament
Exchange Bill of Lading
EX1 Vývozní doprovodný doklad
viz. EX
EXW EXW - Ze závodu
Ex works
Pojem Význam
FAS FAS - Vyplaceně k boku lodi
Free Alongside Ship
FCA FCA - Vyplaceně dopravci
Free Carrier
FCL naplněný kontejner
Full Container Load
FIATA FCR FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
Forwarders Certificate of Receipt
FIFO metoda vyskladňování, první se vyskladňuje zboží, které leží na skladě nejdelší dobu
First IN First Out
FIO volně do a z lodi
free in and out
FIOS volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)
free in and out and free stowed
FIOT volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
free in and out and free trimmed
FOB FOB - Vyplaceně loď
Free on Board
FSC palivový příplatek
fuel surcharge
FTL celovůz
Full truck load
Pojem Význam
GRP sběrka
groupage
GRT hrubá prostornost lodi v rejstř. tunách
Gross Registered Ton
Pojem Význam
HAWB HAWB – letecký nákladový list, používá se pro konsolidované zásilky
House AirWay Bill
HS kód číslo celního sazebníku
Pojem Význam
ICC Mezinárodní obchodní komora
International Chamber of Commerce
ICS dovozní kontrolní systém. Týká se vstupních operací (vstupní souhrnné prohlášení, oznámení o příjezdu a souhrnné deklarace dočasného uskladnění) pro potřeby analýzy společných bezpečnostních rizik, prováděných u celních úřadů na vnější hranici EU.
Import Control System
IN příjem
Inbound
INCOTERMS 2010 "INCOTERMS (International Commercial Terms) - český termín ""Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek"" nabízí jednotný výklad dodacích doložek (parit) při provádění mezinárodního obchodu. Tato pravidla definují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v mezinárodním obchodě a jsou denní pomůckou obchodníků na celém světě."
INTRASTAT systém pro statistiku pro dovoz a vývoz v rámci EU
IOD Informace o doručení
information of delivery
IRU Mezinárodní unie silniční dopravy
International Road Transport Union
Pojem Význam
JCD Jednotná celní deklarace
JCDd Jednotná celní deklarace doplňková
JIT Doruční/vyzvednutí přesně v požadovaný čas
just in time
JSD JSD - jednotný správní doklad, dříve JCD - jednotná celní deklarace, je doklad o propuštění zboží do celního režimu.
Jumbo typ návěsu s vnitřní výškou části nákladové plochy přes 3m
Pojem Význam
karnet TIR mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)
KPI Klíčový ukazatel výkonnosti
key performance indicator
Pojem Význam
L/C akreditiv
letter of credit
LCL částečný náklad pro kontejner
less than container load
LDM Ložný metr
Loading meter
LIFO skoro vůbec se už nepoužívá
Last IN Fisrt Out
LKW návěs 13,6LDM
Lo/Lo kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
Lift-on/Lift-off containership
Lowdeck typ návěsu s vnitřní výškou 295-300cm
lps paušální dopravné
lumpsum
LTL dokládka
Less Than Truck Load
Pojem Význam
M/R potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď
Mate´s Receipt
M/W míra, kubatura/váha
measurement/weight
MAWB letecký nákladový list, používá se pro přímé zásilky
Master AirWay Bill
MRN identifikační číslo v systému ICS,ECS a NCTS
movement reference number
Pojem Význam
NCTS elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu
New Computerised Transit System
NHM označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
Nomenclature Harmonisée Marchandises
Pojem Význam
o.w.t. normální pracovní čas
ordinary working time
OTIF Zásilka, která je doručena včas a v úplnosti
on time in full
OUT výdej
Outbound
Pojem Význam
PAC balení
Packing
PIC vyskladnění (na balicí linku)
Picking
PICL vyskladnění podle světla
Pick to Light
PICV vyskladnění podle hlasu
Pick to Voice
PLL označení pro paletu (blíže nespecifikovaných rozměrů)
pallet
PLM Překročená ložná míra
POA plná moc
power of attorney
POD potvrzení o doručení
proof of Delivery
ppd vyplaceně
prepaid
PUT naskladnění
Put-a-way
Pojem Význam
REP dotace
Replenishment
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Ro/Ro lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách
roll on/roll off
Road train souprava
ROAD TRAIN
RoLa Kombinovaná doprava silnice/železnice
Rollende Landstrase
Roundtrip Přeprava v kole
Roundtrip
Pojem Význam
SCP Souhrnné celní prohlášení
SMGS Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
Spedice Spedice nebo spediční služby zajišťují realizaci nějakého druhu přepravy. Spedice zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu zboží včetně naložení, přeložení, uložení, vyložení, ale také obstarání všech potřebných dokladů apod. V rámci spedičních služeb se může řešit i pojištění nákladu nebo i případné reklamace apod.
SSC bezpečnostní příplatek
security surcharge
ST Standardní čas
Standard Time
Stohovatelnost možnost pokládat zboží na sebe
stockability
Pojem Význam
T/C nájem na dobu
Time-charter
T1 Doklad pro společný režim tranzitu
T2L Doklad prokazující status zboží Společenství
TBA bude vyhlášeno
to be announced
TCP Tranzitní doklad/Tranzitní celní prohlášení, viz. T1
TCP Tranzitní celní prohlášení
TDD TDD - Tranzitní doprovodný doklad je doklad provázející zboží v režimu tranzitu. viz. TCP
TEU označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky
Twenty-Foot-Equivalent Unit
Pojem Význam
UN číslo číslo k přesnému určení přepravované nebezpečné látky dle ADR
Pojem Význam
VAL cenné zásilky
VAS Přidaná hodnota
Value Added Service
VDD Vývozní doprovodný doklad
VUN polocenné zásilky
VZV vysokozdvižný vozík
Pojem Význam
w.p. pokud počasí umožní
weather permiting
Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna