Podmínky cenové nabídky

Podmínky cenové nabídky

Podmínky se týkají jednorázových nabídek. V nabídce, kterou obdržíte od obchodního oddělení, bude uveden odkaz na tyto podmínky.

Cena byla stanovena v návaznosti na Vámi poskytnuté informace týkající se druhu přepravovaného zboží, rozměrů, hmotnosti a obdobných veličin. V případě, že se ukáže, že poskytnuté údaje nebyly pravdivé, tedy zejména pokud má být přepraven jiný druh zboží či zboží o jiných rozměrech či hmotnosti, může být výše přepravného změněna. V takovém případě jste povinni uhradit vždy skutečnou výši přepravného a to bez ohledu na to, zda jste o nesprávnosti poskytnutých údajů věděli či mohli vědět.

Nabízená cena za přepravu neobsahuje poplatky za případné celní služby. Při objednání přepravy představující export z EU, kdy exportní celní řízení je v režii objednávajícího a dopravce musí před nebo při zajišťování přepravy vyzvednout celní dokumenty na celním úřadě, účtujeme k odměně za obstarání přepravy navíc paušální poplatek 500 Kč za každou takovou přepravu.

Nabídka je platná pouze za předpokladu, že k její akceptaci (objednávce) dojde do konce platnosti nabídky, nejpozději však do 14hod pracovního dne předcházejícího dni, ve kterém má dojít k nakládce, a to i v případě, že tento předchází výše uvedenému termínu. Nabídka platí pouze pro zásilky, které nepodléhají speciálnímu režimu přepravy.

V akceptaci nabídky uvádějte číslo této cenové nabídky (poslední šestičíslí). V případě neuvedení čísla nabídky, nebude objednávka považována za akceptaci této nabídky a na jejím základě nedojde k uzavření smlouvy, o čemž Vás nejsme povinni vyrozumět. Neneseme jakoukoli odpovědnost za škody, které Vám mohou v důsledku neuzavření smlouvy z důvodu výše uvedeného vzniknout.  

Objednávka, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím této nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky a považuje se za novou nabídku. Vylučuje se dále aplikace § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, v důsledku čehož není smlouva uzavřena v případě, že v objednávce odkážete na obchodní podmínky, které odporují přepravním podmínkám DSV.

V případě, že k nakládce nebude moci dojít ve stanoveném termínu nakládky, ačkoli se dopravce k nakládce řádně dostaví, povinnost dopravce provést přepravu zaniká bez vzniku jakékoli odpovědnosti na naší straně. Tato situace nemá vliv na Vaši povinnost uhradit nám náklady, které vzniknou marným nájezdem.   

V případě, že v průběhu provádění přepravy vyvstane potřeba dalších informací či dokladů, které jsou potřebné k zajištění přepravy, je nutné nám tyto informace a doklady poskytnout bez zbytečného odkladu. V případě neposkytnutí dostatečných podkladů a informací, i v případě, že tento nedostatek se projeví až při realizace přepravy, jste však povinni uhradit náklady v souvislosti s tímto pochybením vzniklé.

Fakturace

Elektronická fakturace zdarma. Poplatek za tištěnou fakturu 40 Kč.

Pojištění zásilky

Pokud je hodnota Vašeho zboží vyšší než 8,33SDR(XDR) = cca 260 Kč za 1 brutto kg – limit dle úmluvy CMR, doporučujeme sjednání pojištění nákladu, které Vám rádi zprostředkujeme. Více informací získáte na webu DSV, u svého obchodního zástupce nebo na tel. č. podpory 605 245 004, či e-mailu pojisteni@cz.dsv.com.

Dodatek k cenové nabídce - všeobecné podmínky

  • Termíny jsou závazné jen na základě jednoznačného potvrzení a při normálním a předvídatelném průběhu přepravy.
  • Veškeré přepravy zabezpečuje naše společnost ve spolupráci se smluvními dopravními firmami.
  • Organizace a průběh přeprav je výhradně v naší zodpovědnosti.
  • Směnný kurz je založen na aktuální kurzovní situaci.
Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna